T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Protez Yapım Aşamaları

Güncelleme Tarihi: 12/10/2017

HASTANEMİZDE DİŞ PROTEZ YAPTIRMAK İSTEYEN HASTALAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

A) ONAY BELGESİ:
a- SGK (Resmi Kurumlar,SSK, Bağ-Kur ve Yeşilkart) mensubu hastalar muayene oldukları diş hekimi tarafından düzenlenen diş protez taahüt belgesini kaybetmemelidir.
b- SGK'lı hastalar 4 yılda bir protez yaptırma hakkına sahiptir. 

B) KATILIM PAYI :
SGK Sağlık Uygulama Tebliği Sıra No: 6 ve Tebliğ Eki 7 de belirtilen diş protez ücret bedelleri esas alınarak :
a- SGK emeklileri (Emekli Sandığı , SSK , Bağ-Kur emekli ve yakınları) diş protez bedelinin % 10’unu
b- SGK çalışanları (Resmi Kurumlar, SSK , Bağ-Kur ve Yeşilkart çalışan ve yakınları);diş protez bedelinin %20’sini öderler. Buna göre;


SGK (Emekli Sandığı , SSK , Bağ-Kur emekli ve yakınları) için 1 üye (%10)
Veneer seramik kron: 8,54 TL
Tek çene tam veya bölümlü hareketli akrilik protez 15,00 TL
Tek çene tam veya bölümlü hareketli metal kaideli protez 19,35 TL
İmplant üstü sabit protez 6,64 TL
İmplant üstü bölümü protez 19,35 TL


SGK (Resmi Kurumlar, SSK , Bağ-Kur ve Yeşilkart çalışan ve yakınları) için 1 üye (%20)
Veneer seramik kron: 17,09 TL
Tek çene tam veya bölümlü hareketli akrilik protez 30,00 TL
Tek çene tam veya bölümlü hareketli metal kaideli protez 38,70 TL
İmplant üstü sabit protez 13,29 TL
İmplant üstü bölümü protez 38,70 TL


KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER
(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(3) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden SUT‟un 3.2.1 numaralı maddede tanımlanan katılım payı alınmaz.
(DeğiĢik: 21/01/2012-28180/3 md. Yürürlük: 21/01/2012)
(5) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT‟un 2.3 numaralı maddesinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT‟un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.
(6) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(DeğiĢik: 21/01/2012-28180/3 md. Yürürlük: 21/01/2012)
(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde (EK-9/C) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT‟un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT‟un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.
(8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) yer alan ilaçlardan SUT‟un 3.2.2 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.
(9) Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT‟un (DeğiĢik: 01/03/2011-27861/1 md. Yürürlük:01/03/2011) 3.2.3 numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.
(10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(11) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(12) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT‟un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(14) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan SUT‟un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(16) Vazife malûllerinden SUT‟un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(17) Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.
(18) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(19) (Ek: 29/02/2012-28219/7-a md. Yürürlük: 29/02/2012) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan SUT‟un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
(20) (Ek: 29/02/2012-28219/7-b md. Yürürlük: 26/01/2012) 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için SUT‟un 3.2.3 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz.